Aantallen muskus- en beverratten steeds meer onder controle

Overige

In grote delen van Nederland hebben de beheerorganisaties de populatie van muskus- en beverratten steeds beter onder controle. Daardoor is in 2012 het aantal gevangen muskusratten opnieuw afgenomen. In totaal gaat het nog om zo’n 114.000 muskusratten, ruim 10.000 minder dan vorig jaar. Het aantal gevangen beverratten bleef uiterst laag. Muskus- en beverratten worden gevangen omdat zij schade veroorzaken aan ons kwetsbare watersysteem. Zo ondergraven ze kades en dijken waardoor de veiligheid van deze waterkeringen wordt aangetast.

Muskusratten
Het aantal gevangen muskusratten is in 2012 met bijna 9% gedaald naar 114.126. Opvallend is de situatie in de provincie Groningen. Daar zijn 40.584 muskusratten gevangen, dit is ruim 35% van de landelijke vangsten. Ook in gebieden waar de situatie onder controle is moeten de beheerorganisaties alert blijven. Gezien de enorme voortplantingssnelheid kan een populatie anders weer snel groeien. In de provincie Limburg heeft het aantal vangsten van de muskusrat een lichte stijging van 4% (72 muskusratten) te zien gegeven. De bestrijdingsinzet is met 17% gedaald. Procentueel gezien worden de meeste vangsten in de grensgebieden gerealiseerd. Vanuit Duitsland trekt een gestage stroom muskus- en beverratten Limburg binnen. Het niet tijdig vangen van deze instroom kan leiden tot een aanzienlijke groei van de populatie in Limburg en de rest van Nederland.

Beverratten
Het aantal gevangen beverratten laat landelijk een geringe afname zien, In totaal zijn 533 dieren gevangen, dat zijn er 25 minder dan vorig jaar. De binnenlandse populatie beverratten is vrijwel verdwenen. De beverratten worden vooral gevangen in het grensgebied met Duitsland en België. De gekozen strategie om alle ‘buitenlandse’ beverratten vlak bij de grens te vangen werkt. Ook in de provincie Limburg laat de bestrijding van de beverrat een positief beeld zien. Het aantal vangsten is gedaald met 23% (tot in totaal 283 beverratten) t.o.v. 2011. De inzet, die gedaald is met 3%, spitst zich net als in de rest van Nederland, vooral toe op de grensoverschrijdende beken.

Bijvangsten gedaald
Het aantal bijvangsten is in 2012 met 20% gedaald, in totaal gaat het in heel Nederland nog om 11.662 dieren, waarvan 8298 bruine ratten en woelratten.

Nu we in grote delen van Nederland de aantallen muskus- en beverratten goed onder controle hebben, hoeven er minder vangmiddelen te worden uitgezet. Daardoor komen ook aanmerkelijk minder andere dieren in deze vangmiddelen. Daarnaast worden de vangmiddelen continue verder ontwikkeld om bijvangsten te voorkomen. Met de resultaten van het in 2011 afgeronde onderzoek naar bijvangsten wordt getracht het aantal bijvangsten nog verder terug te dringen. Ook in de provincie Limburg is het aantal bijvangsten is t.o.v. 2011 gedaald. Als we de bruine ratten en woelratten buiten beschouwing laten zijn in Limburg de bijvangsten ten opzichte van 2011 met bijna 10 % gedaald.

Bever
Een belangrijk aandachtspunt is de aanwezigheid van de bever in de provincie Limburg. Bever, muskusratten en beverratten kunnen met dezelfde vangmiddelen gevangen worden. Om de bever te beschermen wordt er in Limburg alleen met levend vangende kooien gewerkt of met vangmiddelen die geen schade veroorzaken aan de aanwezige bevers.

Veldproef muskusratten
De waterschappen doen een veldproef om te onderzoeken of de bestrijding van muskusratten nu op de beste manier gebeurt. In de veldproef onderzoeken de waterschappen wat het verband is tussen het aantal uren dat bestrijders in het veld werken om muskusratten te vangen en de schade die muskusratten aanrichten aan dijken en kades. Muskusratten worden gevangen omdat ze met hun gegraaf schade toebrengen aan dijken, kades en andere waterstaatswerken. Dat is gevaarlijk en kan veel schade veroorzaken. De veldproef duurt van januari 2013 tot januari 2016 en vindt in verschillende gebieden verspreid over het land plaats.

Tummers advertentie