Eenmalige tegemoetkoming koopkrachtverlies 2014

Gem. Beesel Nieuws

Het kabinet heeft besloten om burgers met een laag inkomen extra financieel te ondersteunen. Hiermee wil het kabinet eenmalig het koopkrachtverlies van de sociale minima in 2014 verzachten.

Koopkrachttegemoetkoming minima
Bent u ouder dan 18 jaar en heeft u een inkomen van ten hoogste 110 procent van het voor u geldende sociaal minimum, dan heeft u in 2014 recht op een eenmalige koopkrachttegemoetkoming. Als peildatum wordt het netto maandinkomen op 1 september 2014 genomen. Bij de vaststelling van het recht op de koopkrachttegemoetkoming wordt uw vermogen buiten beschouwing gelaten. De huur- en zorgtoeslag tellen niet mee als inkomen.

Het eenmalige bedrag is netto en wordt niet als inkomen beschouwd. Dat betekent dat het geen gevolgen heeft voor het recht op en de hoogte van de bijstand en dat de koopkrachttegemoetkoming niet vatbaar is voor beslag.

De volgende bedragen zijn beschikbaar:
€ 100 voor samenwonenden/gehuwden
€ 90 voor een alleenstaande ouder
€ 70 voor een alleenstaande.

De gemeente Beesel geeft hiermee uitvoering aan het besluit van de Tweede Kamer om € 70 miljoen extra beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het Minimabeleid en streeft ernaar om deze bedragen in december 2014 uit te betalen.

Ontvangt u een uitkering van de gemeente Beesel (WWB, IOAW, IOAZ), dan krijgt u dit bedrag automatisch gestort in december 2014. U hoeft hiervoor niets te doen. Dit geldt ook indien u in 2014 kwijtschelding van gemeentelijke belastingen hebt ontvangen en/of als u behoort tot de deelnemers aan de gemeentelijke collectieve zorgverzekering bij VGZ of CZ.

Voldoet u aan de voorwaarden, maar bent u nog niet bekend bij de gemeente Beesel, dan kunt u hier het aanvraagformulier downloaden. Het formulier kunt u vervolgens printen en kosteloos terugsturen naar: Gemeente Beesel, antwoordnummer 25706, 5930 VG Reuver.

U kunt met vragen ook altijd terecht bij het team WIZ. Telefonisch bereikbaar via 077-4749292 van maandag t/m vrijdag (behalve woensdag) van 9.00 tot 10.30 uur.

Bezwaar en beroep
Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u bezwaar maken.

Tummers advertentie